Friday, January 24, 2014

Swedish Language Form Validation Support For CodeIgniter 2.1.x

I have translated the form validation into Swedish Language of CodeIgniter Version 2.1.X. This will be useful when you are adding multi-languages support in Codeigniter 2.1.x. This will help you to show form validation rules in Swedish Language.

Just add following form_validation_lang.php under application/language/swedish folder.
<?php

$lang['required']  = "%s är obligatoriskt.";
$lang['isset']  = "%s måste innehålla ett värde.";
$lang['valid_email']     = "%s måste innehålla en giltig e-post.";
$lang['valid_emails']     = "%s måste innehålla all giltig e-poster.";
$lang['valid_url']  = "%s måste innehålla en giltig URL.";
$lang['valid_ip']  = "%s måste innehålla en giltig IP.";
$lang['min_length']  = "%s måste innehålla minst %s tecken.";
$lang['max_length']  = "%s får inte vara längre än %s tecken.";
$lang['exact_length']     = "%s måste vara exakt %s tecken.";
$lang['alpha']  = "%s får bara innehålla bokstäver.";
$lang['alpha_numeric']     = "%s får bara innehålla alfanumeriska tecken.";
$lang['alpha_dash']     = "%s får bara innehålla alfanumeriska tecken, understreck och bindestreck.";
$lang['numeric']  = "%s måste innehålla ett nummer.";
$lang['is_numeric']  = "%s får bara innehålla numeric tecken.";
$lang['integer']  = "%s måste innehålla ett integer.";
$lang['regex_match']     = "%s är inte i rätt format.";
$lang['matches']  = "%s skiljer sig från %s.";
$lang['is_unique']  = "%s måste innehålla ett unikt värde.";
$lang['is_natural']  = "%s får bara innehålla positiva nummer.";
$lang['is_natural_no_zero']     = "%s måste innehålla ett nummer större än noll.";
$lang['decimal']  = "%s måste innehålla ett decimal nummer.";
$lang['less_than']  = "%s måste innehålla ett nummer mindre än %s.";
$lang['greater_than']     = "%s måste innehålla ett nummer större än %s.";


/* End of file form_validation_lang.php */
/* Location: ./application/language/swedish/form_validation_lang.php */

No comments:

Post a Comment